Úplně dole na této stránce píšu o geopatogenních a psychogenních zónách

Odvádění duchů a astrálních démonů

Jaký je rozdíl mezi duchem mrtvého člověka a astrálním démonem? Oba žijí v astrálním světě. Astrální svět je očima neviditelný svět, který však reálně existuje v jemněhmotné (energetické) podobě všude kolem nás. Prolíná se s naším fyzickým světem a má na něj vliv, a také naopak – náš svět může mít vliv na svět astrální. Faktem ale je, že astrální bytosti nás velice dobře vidí a vnímají, a to i naše myšlenky a emoce, zatímco naprostá většina lidí astrální bytosti ani nevidí ani nevnímá, a proto nás astrál může více ovlivňovat než my jeho, jelikož ty bytosti znají naše úmysly a způsob přemýšlení i jednání a toho mohou využít či zneužít. Astrální svět má více vrstev. V té nejvyšší žijí andělé, víly, apod., tedy bytosti, které jsou tzv. „hodné“ a které nám pomáhají (skrze naši intuici), nevnucují se nám, ani na nás neparazitují – nelezou nám do aury, nevysávají naše čakry ani energii, v té nejnižší – temné – žijí astrální démoni a duchové zlých či jinak negativních mrtvých lidí, kteří neodešli po smrti tam, kam jít měli, tedy většinou „do nebe“ – do světla. Tyto temné duše a bytosti se nám vnucují (vnukávají nám myšlenky a vize, které se jim hodí do krámu – nejen negativní, ale i hezké – za určitým svým záměrem, aby nás nalákaly na spolupráci, která je užitečná pouze pro ně), škodí nám (pokud si to necháme líbit), parazitují na některých z nás, lezou nám do aury a vysávají naši energii (pokud se nechováme podle určitých pravidel, která nás proti jejich invazi chrání).

Duchové mrtvých lidí běžně po smrti odcházejí do světla, a to je v pořádku, protože pak může duše pokračovat na své cestě a dál se rozvíjet. Ale může se stát, že duch zůstane na zemi v astrálním světě. V případě ducha člověka s dobrým charakterem je to vzácné a stává se to tehdy, když se duše nedokáže rozloučit se svými blízkými a ti jej nechtějí pustit na druhý břeh nebo když má něco důležitého nedořešeného. Duch pak je připoután k zemi, například k obydlí svých blízkých nebo k nim samotným přivtělen přímo do jejich tělesné aury. Takový duch se většinou nechá ochotně odvést do světla, když ho o to požádám a vytvořím mu světelný koridor na druhý břen, poté, co se s ním rozloučí i jeho blízcí. Nikdy není žádoucí, aby duchové zůstávali u země – ani pro ně a ani pro jejich blízké. Můžeme s nimi být spojeni skrze naše láskyplné myšlenky i poté, když odejdou do světla. Naopak – potom je toto spojení o moc kvalitnější, než když se drží u země. Duše má ve světle zcela jiné vnímání, než když je při zemi. Při zemi zůstává povaha i vědomí ducha stejné, jakou měl ten člověk za života. Po odchodu do světla se rozšíří vědomí té duše a ona začne chápat širší souvislosti a i své omyly a chyby, které dělala za života, a tak může objektivně zhodnotit svůj prošlý život a rozhodout se dál ohledně své budoucnosti. Ve světle (řekněme v nebi) může postupovat a vyvíjet se, což je její úkol, zatímco když je při zemi, její rozvoj se zabrzdí.

Duch zlého či nízkého člověka zůstává při zemi tehdy, když se bojí „posledního soudu“, tj. není ochoten podívat se na své zlé činy a nést za ně zodpovědnost. Dále zůstává tehdy, když se chce někomu živému mstít, když umřel násilnou smrtí, a také, když je závislý na drogách či alkoholu, na majetku – na svém domě například. Pokud je závislý na drogách či alkoholu, bude po smrti mít snahu přivtělit se k živému člověku, který je závislý na tomtéž a skrze jeho tělo si tyto drogy bude užívat dál s ním, což má pro toho závislého člověka zhoubné účinky, jelikož ten duch ho k těm neřestem pobízí a žije z jeho energie. Pokud se chce duch mstít, přivtělí se k člověku, kterému se chce mstít a škodí mu – většinou na zdraví, a to jak fyzickém, tak psychickém. Je to našeptávač špatných myšlenek a pokynů. Někteří duchové zůstávají v bytech či domech, a tam si buď jen tak vegetují, anebo „zlobí“ – vytvářejí hluk – různé zvuky, otevírají dveře, posunují předměty, a tak podobně. Vyjímečně mohou i útočit na lidi, dokonce je mohou za určitých okolností třeba i škrtit nebo do nich strkat. To však bývá vzácné.

Astrální démon je vlastně druh astrálního parazita. Je to něco jiného než duch, ale chová se to podobně jako zlý duch, takže ho nelze vždy odlišit od ducha zlého mrtvého člověka. Astrální parazité jsou nelidské temné bytosti poplatné peklu s vlastní inteligencí, které se živí energií oslabených, destruktivních nebo sebedestruktivních lidí, protože na jejich čakry mají možnost se napojit. Pokud je člověk v naprostém pořádku – zejména duševně, tak astrální parazit, ale ani duch mrtvého člověka, nemá možnost se na jeho auru přichytit, protože je pro něj neprostupná. Astrálních parazitů je více druhů, ale chovají se víceméně podobně, akorát mají různou sílu. Jedním z nich je astrální démon. Všichni podsouvají lidem pocity a myšlenky (většinou negativní a destruktivní, ale zpočátku může jít i o krásné vize a myšlenky – to je lákadlo), díky kterým člověk produkuje emoce, kterými se parazit živí. A takto ho vysávají. Astrální parazité v sobě nemají nic dobrého, mají pouze zlé úmysly a jsou ztělesněním těchto emocí – hněv, nenávist, závist, odpor, výsměch, pošklebování, ponižování, napadání, sprosté nadávání. K těmto emocem ponoukají lidi, u nichž jsou přisedlí. Ovšem člověk s čistým srdcem je neposlechne, ale může mu velmi klesnout sebevědomí, může si nezdravě snížit či naopak nezdravě zvýšit mínění o sobě samotném a může mít deprese.

Nepleťte si to s posledlostí. Posledlost je velmi těžký, závažný stav, kdy démon zcela ovládne tělo i mysl člověka, který nemá pak nad sebou absolutně žádnou moc, což je velmi vzácný jev, o němž si netroufám psát. To, o čem tady hovořím, je mnohem častější jev, je to typický parazitizmus temných astrálních bytostí včetně nízkých duchů mrtvých lidí. Ti se přisají na čakry (nikoli do těla, ale „jen“ na čakry) člověka. Toho pak ovlivňují co se myšlení a cítení týká, ale člověk má stále možnost svého vlastního úsudku a i své vlastní vůle, i přesto, že má třeba strachy, úzkosti, panické ataky, deprese, návaly nepochopitelného vzteku, vnitřní nervozitu, apod. Stejně tak člověk nemusí mít ani úzkosti ani deprese, stačí, když má zlý charakter, to je dostatečný důvod pro astrálního parazita, aby se k němu na čakry přivtělil. Jakékoli trvalé negativní emoce a pocity jsou pro nižší astrál potravou, takže nejen deprese a úzkosti, ale i závist, nenávist, vztek,… Přivtělení astrálního parazita může skončit i sebevraždou, protože někdy vyvolává opravdu nesnesitelná psychická muka, ale není to posedlost.

_________

Jestliže máte pocit, že ve svém těle nejste sami, cítíte se sklíčení, nesví, vnitřně nervózní, máte nechtěné nebo zvláštní myšlenky, které jakoby ani snad nebyly z vaší hlavy a jsou dotěrné – nelze je zahnat (například vás zničehonic napadají hanlivé nebo dokonce vulgární myšlenky o člověku, kterého jste si vždycky vážili, anebo i o vás samotných, že jste nula, anebo si naopak překvapivě sami o sobě náhle pomyslíte, že jste geniální nebo nadčlověk), ubývá vám nepochopitelně energie, můžete mít i úzkosti nebo depresivní stavy, anebo neustálý vztek a negativní myšlenky, anebo jen něco z toho, může být příčinou přivtělený astrální parazit nebo duše nízkého člověka, který se u vás v auře usadil, podsouvá vám myšlenky, které nejsou vaše vlastní a žije z vaší energie. Parazituje na vás. Já s tím sice umím pracovat a odstranit je. Jenže…Dám vám radu, jak se ho zbavit bez mojí pomoci (pokud si za jeho návštěvu můžete sami). Můžete to zvládnout sami, i když to není lehké a obnáší to z vaší strany silnou vůli a odhodlání. Pokud se vám to nepodaří – pak mi můžete zavolat a já vám zkusím pomoci, ale stejně se musíte změnit. Jsou lidé, kteří nemohou za to, že se k nim přivtělil duch či astrální parazit. Takový člověk potřebuje pomoc člověka, jak jsem já, protože si zpravidla neumí sám odpomoci. Ale lidé, kteří si přitáhli k sobě astrální parazity svým negativním chováním a smýšlením, ti se jich také umí sami zbavit, a to tak, že od základu striktně změní svou negativní povahu.

Pokud na sobě máte astrálního parazita a jste v tom nevinně, tak ho umím odstranit trvale a vy budete mít pak už navždy pokoj. Parazit se nevrací. Pokud však vedete nezřízený způsob života, pak i kdybych vás zbavila parazita, vzápětí se k vám vrátí a bude se vracet stále, dokud se nezměníte. Trvale se ho můžete zbavit jen změnou svého způsobu života, svého myšlení – změnou sebe sama. Nemůžeme tedy vždy dávat vinu parazitovi a cítit se jen jako oběť. Vzácně se stává, že má člověk u sebe ducha, s nímž uzavřel před narozením dohodu nebo se s ním nějak nevypořádal. Takovému člověku nezbyde, než ducha prosit za odpuštění a prosit ho, aby odešel.

Co dělat, když jsou entity přisáté na vaše čakry

Astrální parazity a nízké duše mrvých lidí lákají určité druhy lidí a jejich činností, jejich způsobu života a myšlení.

Pokud nemáte svůj život pevně ve svých rukou, pokud máte slabou povahu, pokud holdujete alkoholu nebo drogám či zhýralému sexu či nějakým sexuálním úchylkám, anebo máte zlomyslné myšlenky a zlé úmysly, užíráte se nenávistí, záští, přehnanou žárlivostí, vztekem, pak je velice pravděpodobné, že jste si k sobě do aury přitáhli takovouto nízkou astrální bytost, která žije z vaší energie – z toho, jak vy smýšlíte a jednáte. V takovém případě, i pokud byste oslovili někoho, jako jsem já, aby vás té bytosti zbavil, okamžitě poté se k vám vrátí zpátky, pokud se zásadně nezměníte. Takový nezřízený způsob života je pro ně jako bombón pro vosy. JEDINÝ ZPŮSOB, jak se v tomto případě astrálního parazita zbavit, je ZMĚNIT SVŮJ ZPŮSOB ŽIVOTA A SVÉ SEBEDESTRUKTIVNÍ NEBO DESTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ!!! Musíte se zapřít a přestat s drogami, přestat s alkoholem, změnit vztah k sexu, zbavit se negativních vlastností jako jsou vztek (nemám na mysli zdravý vztek – ten popadne čas od času každého, mám na mysli vyloženě lidi, kteří jsou nonstop vzteklí a negativní), nenávist, závist, zášť, touhla po pomstě a satisfakci, chorobná žárlivost. Je potřeba odpustit a opustit situace, které ve vás opakovaně vyvolávají tyto negativní pocity a emoce. Zapomenout na ně a věnovat se sobě a hezky, konstruktině. Vím, že je to strašně moc těžké, obzvlášť proto, že tito parazité vás nutí dělat tyto neřesti víc a víc, pobízejí vás vnitřně k nim. Jakmile to však překonáte a zbavíte se jich, parazit vás sám od sebe opustí, protože pro něj přestanete být potenciální kořistí, přestane se o vás zajímat. A pak bude o mnoho snadnější udržet si nový způsob života, protože vás už nikdo nebude ponoukat k těm činnostem, kterými škodíte sobě nebo druhým. A budete mít o moc více energie a hlavně – vaše duše se bude moci konečně nadechnout a začít se rozvíjet. ROZHODNĚ SE VÁM ULEVÍ!!!

Další případ, kdy si můžete sami za to, že se na vás chytají tyto temné bytosti (byť třeba žijete spořádaně a máte čistý charakter) je, když podléháte příliš spirituálnímu světu. Když příliš pobýváte v duchovních myšlenkách a sférách. Toto je také potřeba se odnaučit, abyste pro parazita přestali být vábničkou. Takovým lidem zase parazit podsouvá krásné duchovní myšlenky, vhledy a stavy, aby si je získal na svou stranu. Jenže jakmile se mu to podaří, začne vám podsouvat příšerné strašidelné myšlenky a vize, které ve vás budou vzbuzovat strach, úzkosti a možná deprese. Může to skončit až schizofrenií nebo psychotickými poruchami. I v případě, že mě oslovíte, abych vám pomohla se astrálního parazita zbavit, budete muset se mnou spolupracovat. Není to pouze o tom, že vás zbavím parazita a vy nehnete prstem a bude vše O.K. Musíte se změnit, začít jinak, nově. Například přestat se hrabat ve spirituálních věcech a začít žít reálným praktickým způsobem života. (Uvědomovat si, že existuje duchovní rozměr bytí je naprosto v pořádku. Ale stát se na takových myšlenkách a praktikách závislým a zapomenout na hmotný svět a běžné kažodenní radosti, je zhoubné.)

Často se paraziti chytají na lidi, kteří pracují s kyvadlem. Pak jsou odpovědi kyvadla zavádějící a čím větší závislost na práci s kyvadlem takový člověk má, tím větší cvok se z něj stává. Astrální paraziti se také chytají na lidi, kteří si často nechávají dělat regrese nebo jiné podobné praktiky. Říkám často nechávají dělat, protože pokud to uděláte jednou, dvakrát za určitým cílem, tak se vám nic nestane a dokonce vám to může v některých případech i pomoci. Já hovořím o závislosti na určitých praktikách – závislost na regresích, kyvadle, knieziologických testech, meditacích, na duchovních úletech, spiritistické tabulce, astrálním cestování, psychotropních látkách jako jsou ayahuasca, houbičky, kaktusy, tabáček a já nevím co ještě. To vše je sebedestruktivní chování, pokud to nadužíváte a stanete se na tom závislí. Horní – duchovní čakry jsou pak přetížené a spodní – praktické čakry jsou podvyživené. Na takovýto stav čaker se parazit lehce chytne. Musíte se snažit být a žít v realitě a mít všech pět pohromadě a všechny čakry v harmonii – „jak nahoře, tak dole“, nikoli mít hlavu neustále v oblacích. Zejména je potřeba zajistit si pevnou základnu – pevné kořeny, když se chceme bezpečně zabývat duchovními sférami.

Kdy za to opravdu nemůžete, že se k vám přivtělili

Jsou situace, kdy k astrálnímu parazitovi přišel chudák člověk jako slepý k houslím. Prostě se to stalo nešťastnou náhodou. Může se to stát, když jste v narkóze, když jste velice oslabeni těžkou nemocí, když zažijete nějaký šok, trauma, těžkou událost. Mohlo se to stát dokonce už i v dětství a mohli jste na to zapomenout. Jakmile je aura něčím narušená, což se může z výše zmíněných důvodů opravdu stát (není to pravidlo, stává se to vyjímečně, ale může), astrální parazit má volnou cestu k vašim čakrám a může se na ně přisát. Pak k vám budou chodit buď divné myšlenky, můžete mít neopodstatněné deprese, úzkosti, panické ataky, sociální fóbii, pocit, že u vás stále je nějaká bytost. Může to být i jen jeden ze zmíněných příznaků. Mám teď na mysli osoby, které ani nefetují ani nepijí alkohol a žijí obyčejným spořádaným životem. Není to vůbec pravidlo, jsou to spíš vzácné případy, ale ze zkušeností vím, že se to stát může. V takových případech, když se na mě klient obrátí a já ho zbavím astrálního parazita, tak ten už se pak nevrací, protože mu ten člověk k tomu nedává svým způsobem života a smýšlení žádný důvod. Někdy stačí jeden zásah, ale může se stát, že dotyčný člověk potřebuje více ošetření. Ale takoví lidé se nemusejí měnit, tam stačí, že jim pomůžu já a rázem mají po problémech, někdy i letitých. V takovém případě se dotyčný sám parazita zbavit nedokáže a potřebuje pomoc někoho, jako jsem já. Podívejte se na reference mé práce na dálku nebo i reference z osobních sezení.

Pokud se i v takovém nevinném případě po odstranění parazit vrátí, mám určitý způsob, kterému říkám „šamanský odblok“, který v takových případech pomůže. Na ten ale musíte ke mně přijet osobně a vyhradit si na to alespoň dvě a půl hodiny. Pak by se vám mělo ulevit. Ten nelze udělat na dálku, ačkoli odstranit parazita na dálku umím stejně dobře, jako nablízko. Pokud ani šamanský odblok nepomůže, je chyba pravděpodobně na vaší straně ve vašem myšlení a pohnutkách, jinými slovy – vy sami vytváříte svým myšlením a konáním podmínky pro jeho snadný vstup do vaší aury, tak, jak píšu nahoře. Parazit nesmí mít důvod se k vám chtít přivtělit a nesmí mít volnou cestu k vašim čakrám. A o to se mohu postarat společně s vámi. Bez vaší spolupráce to většinou nejde.

Ještě jsou taky lidé, kteří na sobě nemají žádnou entitu – ani parazita ani ducha, ale mají stejné potíže, jako ti, kteří ho mají. A dokonce jsou přesvědčeni, že mají u sebe ducha nebo duchy, anebo že na ně někdo působí černou magií (ale nemusí to tak ve skutečnosti vůbec být, mohl jim to nakukat nějaký bláznivý léčitel nebo vědma – s tím se setkávám poměrně často). To bývají lidé, kteří jsou už psychicky nemocní. Tam nepomůže nic, pouze psychofarmaka.

Pomatení léčitelé nadělají víc škody než užitku

Někteří lidé se takovými potížemi trápí celé roky, dokonce jedna moje klientka se tím trápila skoro celý život, měla úzkosti a sociální fóbii. Napsala mi pak krásnou referenci, když se toho zbavila a mohla normálně žít. Je veliká úleva, když vám z těla astrální démon nebo duch mrtvého člověka zmizí. Ale musíte se pak o sebe dobře starat, aby se vám to už nikdy neopakovalo. Sám člověk, který za to nemůže, se těchto entit velice těžko zbavuje, vždycky je potřeba mít někoho, kdo s tím umí pracovat. Bohužel jsem zjistila, že se těmito praktikami živí lidé, kteří s tím vůbec pracovat neumějí. Nabízejí služby očisty nebo harmonizace aury a čaker, zatímco sami mají na sobě démonického parazita (aniž to tuší) a nejsou vůbec v harmonii! Často jsou úplně mimo a vykládají klientům nesmysly. A jedná se o celou řadu léčitelů, šamanů a šarlatánů, kteří se nabízejí dokonce i v různých TV pořadech a rozhlase. Ne, že by snad chtěli šidit lidi, ale oni sami bohužel věří tomu, co říkají. Jsou pomýlení, mají otevřený kanál do nižšího astrálu, který ovlivňuje jejich myšlení i vize, i když jsou třeba „hodní“ a někdy velice přesvědčiví!

Katastrofální je, že tito lidé navykládají chudákům, kteří jsou těmito entitami postižení, různé bludy, nesmysly, kterým postižení věří, protože nemají srovnání. Nejčastěji jim říkají nesmysly z jejich údajných minulých životů, které s jejich problémy údajně souvisí. Tyto bludy jsou jim podsunuty entitami, které na těch léčitelích parazitují a jsou to absolutní nesmysly (častěji to bývá, když léčitel používá kyvadlo – kyvadlo je často zneužíváno nižším astrálem, ale pravidlo to není). Nevylučuji, že nějaká situace může mít vyjímečně souvislost s minulým životem, ale ne takhle a ne v takové míře. To opravdu bývají fantasmagorie co mi ti klienti vyprávějí že jim někdo řekl. A ještě katastrofálnější je, když tito léčitelé zasahují poškozeným lidem do aury, protože když sami nejsou čistí, tak je velice pravděpodobné, že jim do aury vnesou ještě něco negativního navíc, anebo jim čakry úplně rozhodí a ještě si za to nechají zaplatit. Dokonce někteří lidé, kteří zasvěcují druhé například do reiki, umí v auře těch, které zasvěcují, napáchat někdy neuvěřitelné škody. Dejte si na to pozor. Měli byste odlišit člověka, který hovoří rozumě a má všech pět pohromadě od člověka, který mluví napůl jako blázen nebo jako by se vnášel v oblacích a říká vám nesmyslné a fantasmagorické věci o vás.

Netvrdím, že všichni léčitelé a šamani jsou takto ulítlí a poškozují klienty, to ne, ale řekla bych, že je jich dost vysoké procento. Setkala jsem se s řadou klientů, kterým někdo údajně pomáhal, stejně jim to nepomohlo a je jim čím dál hůř. Často si ti lidé také myslí, že na ně někdo působí černou magií. Ve více než 90% případů to tak není, ačkoli se to tak může tvářit. Jedna léčitelka vykládala například jedné mojí klientce, která pak přešla ke mně, že ona i její syn mají v těle nějaké elektronické implantáty a dráty, které jim vyndala (ve skutečnosti tam nic takového neměli, ale tato léčitelka jim svým zásahem v jejich energetickém poli naopak zanechala mimovolně nějaké své energetické nežádoucí „svinstvo“), Jiná čarodějka jí zase vykládala, že její duše není v těle, ale je několik metrů pod zemí v okovech. No, chápete to? Nebo že k někomu lítali duchové krbem! (duchové přece nepotřebují krb, pro ně není překážkou nic ani zeď). Takové a jiné nesmysly jsem slyšela od lidí, že jim někdo řekl a nechal si za to ještě zaplatit!!! (Pak se nedivím pořadům, jako je Infiltrace! Jenže tam nás zase bohužel házejí do jednoho pytle.) Tito chudáci lidé po návštěvě pochybných léčitelů mají v hlavě tak akorát navíc bludy, kterých se bojí. Pokud patříte mezi ty, kteří mají podobné potíže, jsem vám k dispozici. Ale počítejte s tím, že si s vámi nebudu pouze povídat po telefonu, ale že si vás s největší pravděpodobností pozvu k sobě na sezení. Někdy to lze vyřešit i na dálku a docela rychle – stačí jeden zásah. Ale není to tak vždy.

Pokud hledáte pomoc

Pokud hledáte pomoc, ozvěte se mi, ráda vám pomůžu. Pokud si však chcete se mnou o tom pouze povídat, tak mi nevolejte. Přibývají mi telefonáty lidí, kteří se mi chtějí svěřit, ale když se jich zeptám, zda chtějí skutečně pomoci, tak nevědí, co vlastně chtějí a já tak zbytečnými telefonáty ztrácím svůj soukromý čas vyhrazený pro odpočinek. Ujasněte si napřed, jestli ode mě pomoc budete chtít nebo ne. A pokud ano, pak mi zavolejte nebo napište. Dále mi nevolejte, pokud žijete destruktivně či sebedestruktivně nebo pokud věříte kdejakým bludům. V takovém případě se k vám budou tito paraziti stále vracet a dokud se sami nezměníte, nikdo vám je nedokáže trvale odstranit. Musíte spolupracovat na svém „uzdravení“, „očištění“, aby bylo skutečně trvalé! Je možné, že jste zažili nějaké trauma, na které jste třeba už dávno zapomněli, a na které se ty temné síly chytají jako na lep, a to můžeme spolu odkrýt a vyčistit, abyste pro ně přestali být zajímavým objektem. Ale musíte se mnou spolupracovat. Ani mně a ani vaší penežence by se nelíbilo, kdybych z vás 50x sundávala pořád toho stejnýho parazita, kterej by se k vám stále vracel.

Když straší u vás doma nebo v kanceláři

Čas od času mi volávají lidé, že u nich doma straší duch, slyší rány, jako když někdo kope do nábytku, a přitom tam nikdo fyzicky není, kdo by to dělal, dveře, které se samy se skřípotem otvírají i zavírají, ačkoli v bytě není průvan, kroky, které někteří lidé slyší,… Děti dokáží duchy dokonce vidět a povídají si s nimi, a když jsou to duchové zlí, tak bývají děti zdánlivě bezdůvodně vyděšené, anebo i řeknou, že vidí zlého ducha, který jim třeba nadává. Jednoho chlapečka vždycky v noci přemlouval zlý duch, aby šel k oknu, otevřel ho a vyskočil ven. A on šel jako náměsíčný a naštěstí ho rodiče v poslední chvíli zastavili. Všem těmto lidem jsem od těchto duchů pomohla tím, že jsem je odvedla do světla. Vždycky je lepší, když očistím nejen prostory, ale rovnou i všechny osoby, které v domě či bytě bydlí. Je to jistější, protože mohou stejně tak seskočit z člověka do místnosti, jako naopak, a pak se jich člověk nemůže zbavit. Na svém starém webu před rokem 2020 jsem tuto službu nenabízela, a přesto si na mě lidé, i co se duchařiny týká, předávali ústně reference.

I dospělí mohou vyjímečně vidět duchy. Jedna moje známá mi vyprávěla, jak jednou seděla na posteli na chatě a najednou se v té místnosti zjevil duch oděný ve starodávné rytířské zbroji. Než si stihla uvědomit, co se děje, duch zmizel. Ale pěkně ji to vylekalo. Maminku mojí kamarádky, kartářku, zase škrtil duch ve spaní a ráno měla podlitiny na krku. I takové věci se vyjímečně mohou stát, ale je to opravdu vzácné.

Lidé, kteří mají doma strach a divné pocity a požádají mě o vyčištění svého domu či bytu od negativních energií a entit, se většinou okamžitě po vyčištění cítí doma v bezpečí, zmizí strach a mají pocit, že mají doma jakoby „čerstvý vzduch“.

Můžete si přečíst reference, v tomto případě nejspíš reference mojí práce na dálku, kde jsou reálné zkušenosti některých mých klientů s duchy a jejich odstraněním a jedna moje vlastní zkušenost s duchem blízké osoby. Všechny reference, které na tomto webu uvádím, jsou pravdivé, pouze v některých případech jsem změnila jména osob kvůli diskrétnosti.

_______________

Někdy nepomůže ani pálení šalvěje či sůl

Démony v prostoru dokáže velice rozzuřit, když se je člověk snaží odtamtud dostat způsoby, jako je pálení svíček, šalvěje, rozsypávání soli, apod., s těmi mám také své zkušenosti a likvidovala jsem je vícekrát. Na takové šmejdy je šalvěj nebo sůl prostě „krátká“. Tyhle babské metody vystačí na některé „splodiny“ negativních energií, které se válejí někde po bytě, ale ne na temné bytosti.  

Když se jedná o hodné duchy, což bývají většinou mrtví příbuzní, kteří se z nějakého důvodu nedokáží se svými drahými rozloučit, neodvádím je stejně, jako nízké zlé duchy či démony, se kterými většinou rázně zatočím. Tyto hodné duchy odvádím velice něžně, s láskou a nejprve jim vysvětlím, že je potřeba, aby odešli, a poprosím jejich blízké, aby se s nimi také rozloučili a poprosili je, aby odešli do klidu na „druhý břeh“. Někdy těch duchům musím dokonce vysvětlit, že jsou mrtví, někteří duchové totiž vůbec nevědí, že umřeli, například moje teta, která bloudila ve starém bytě, kde strávila většinu svého života se strejdou, než se na stará kolena odstěhovali a pak oba umřeli. Teta za mnou přišla přesně v den 1. výročí její smrti a rozhazovala rukama a rozčilovala se, že jí chodí po bytě cizí lidé, ať je vyhodím. Přišla za mnou, protože duchové vždycky vycítí, kdo je dokáže vnímat, anebo jim nějak pomoci. Ti lidé v tom bytě už roky bydleli, zatímco moje teta tam bloudila jako duch. Divila se, že je mrtvá, ale pak to pochopila a nechala se odvést do světla. Vyytvořila jsem jí bílý sloup světla do nebe a poprosila ji, aby do něj vstoupila. Pokud duch není zrovna „hodný“, tak ho do toho sloupu prostě strčím. Zatím každý hodný duch mi poděkoval, třeba jemným pohlazením a jednou mi jeden poděkoval tak, že cvaknul vypínačem – zhasnul světlo a vzápětí ho zase rozsvítil.

S poltergeisty nemám zatím žádné zkušenosti, ti dokonce napadají lidi a umí házet i těžké předměty prostorem a rozbíjet je. S tím jsem se zatím ve své praxi nesetkala a ani o to nestojím.

Přivtělené duše

Pokud má některý člověk ducha přivtěleného ve své auře, v podstatě ve svém energetickém těle, tak se potom dvě duše živí energií z jednoho těla, a pak má dotyčný živý člověk málo energie a také může mít divné myšlenky, které neharmonizují s jeho osobností, protože mu vlastně nepatří, jelikož jde o myšlenky toho ducha. Myšlenky mohou být ustrašené, anebo taky zlomyslné. Je to různé, podle nátury ducha. Setkala jsem se s ledačím, i s lidmi, kteří s duchy obcovali tak, že lidé to cítili fyzicky, jedna paní měla astrálního milence. Maminka mojí kamarádky a kartářka, se jednou probudila s viditelnými fialovými podlitinami na krku a v noci fyzicky cítila, jak ji někdo škrtí a pak se bála usnout, aby se jí to zase nestalo a pak vážně onemocněla.

Úplně každému člověku se výrazně uleví, když z jeho aury odvedu ducha nebo démona, který se k němu přivtělil. Jsou místa, kam má duch jít po smrti, podle toho, jak umřel a jak se za života choval, o tom jsem přesvědčená, že určitě nemá strašit tady na zemi. Ale někteří tady prostě chtějí zůstat, anebo možná nemohou z nějakého důvodu vystoupat výš. Jsou lidé, u kterých se mi nepodaří odvést ducha. To bývá buď u těch, kteří mají s duchem nějakou úmluvu a karmu, ten živý člověk tomu duchovi třeba moc ublížil, a teď se karta otočila. S tím někdy nic nenadělám a dotyčný se musí modlit a prosit ducha za odpuštění. Anebo se to stává u lidí, kteří mají tak zlou a zkaženou duši, že jejich vlastní energie, kterou vysílají do prostoru, je jako podhoubí či mucholapka pro nízké zlé duchy a démony. Když ke mně přijde takový člověk požádat o pomoc a já vidím, že nelze neřáda odvést právě z tohoto důvodu, musím tomu člověku říci, že s tím nic nenadělám, že se musí sám změnit na základě zdravé sebereflexe. On totiž svými vlastními temnými energiemi přiživuje toho neřáda a ten se ho nepustí za žádnou cenu. Drží jak přikovaný. Pak ještě víc přiživuje zlo v těch lidem, které už v nich beztak bylo i předtím.

Antidepresiva proti duchům a démonům

Kdo to nezažil, netuší, jaké to je utrpení mít ve dne v noci dotěrné myšlenky, kterých se nemůžete za živého boha zbavit, a které jsou extrémně nepříjemné a divné. A mít pocit, že tyto myšlenky nejsou vaše, protože o ně nestojíte, a protože na vás nepřetržitě dotírají i když je zaháníte a vy máte pocit, jako by na vás bylo něco napojené, co vám je podsouvá. Sama jsem to zažila a než jsem přišla na to, že jde o démona, trvalo mi to strašně dlouho, protože jsem s tím tehdy ještě neměla skoro žádné zkušenosti!!! Skoro jsem z toho zešílela, dokonce jsem užívala antidepresiva, protože se ty stavy nedaly vydržet. A právě díky těm lékům se mi otupilo vnímání toho astrálního démona a jím podsouvaných myšlenek. Ale ne úplně. A tak jsem hledala pomoc dál, až jsem narazila na ženu, která mi objasnila, s čím mám tu čest. A teprve poté, co jsme společnými silami odstranily z mého energetického pole astrálního parazita, konečně dotěrné a divné myšlenky ustaly a přestala jsem mít pocit, že je na mě „někdo“ napojený. Ale nebýt těch léků, snad bych si nakonec sáhla na život. Léky mě sice nezbavily přivtěleného démona, ale pomohly mi, aby to bylo snesitelnější. Chemie samozřejmě není ideální a léky mohou mít vedlejší účinky. Navíc s antidepresivy to je někdy těžké v tom, že vám musí lékař najít přesně ta, která budou fungovat zrovna na vás, a to se mu nemusí podařit hned. Různá antidepresiva mohou mít ještě k tomu i nežádoucí účinky, což jsem také zažila. Určitě je mnohem lepší i rychlejší cesta zbavit se toho šmejda pomocí někoho, jako jsem třeba já, kdo vám pak ještě zacelí a posílí auru, aby se vám do cesty nepřipletl hned další, který by využil situace a vnikl k vám zpátky vaší natrženou či slabou aurou.

Já jsem třeba nemohla hodně dlouho najít nikoho, kdo by s tím uměl pracovat a kdo by vůbec věděl, oč jde, a to jsem chodila na ošetření k různým léčitelům a šamanům. Ke mně se astrální parazit vloudil zpočátku krásnými a vznešenými myšlenkami ve chvíli, kdy jsem měla vychýlenou auru a oslabené „kořeny“ v období mého „duchovního úletu“. Teprve když si se mnou upevnil pouto skrze ony krásné myšlenky, jimž jsem věnovala hodně pozornosti, tak potom mi začal podsouvat ty příšerné myšlenky. Jenže to už bylo pozdě. Měla jsem si hned na začátku uvědomit, že ani ty vznešené myšlenky, které také nebyly z mojí hlavy, ale jakoby odněkud přicházely jako vnuknutí, jsou podezřelé a nevěnovat jim pozornost a spíš se řídit zdravým rozumem a být „při zemi“. Já jsem však o nebezpečí vniknutí astrálního parazita do aury tenkrát neměla potuchy, a tak jsem si myslela, že mi ty krásné myšlenky posílá nějaký anděl a nechala jsem se nachytat. Skzrze zabývání se těmi myšlenkami jsem navázala s tím démonem pouto. A přesně o to mu šlo, takhle se umějí ti šmejdi přetvařovat! Naše duchovní energie a naše negativní pocity plynoucí z negativních myšlenek jsou jejich potrava, proto se s námi snaží navázat pouto. To pouto pak jde přerušit velice obtížně a hlavně musíte vědět, odkud vítr fouká. Tuto příšernou etapu svého života, díky níž ale mohu dnes pomáhat lidem v podobné situaci, popisuji tady v sekci CO BYSTE MĚLI VĚDĚT ve článku Psychospirituální krize.

Kokony s příšerami a psychopati

Mám ještě jednu zkušenost. Lidé, kteří jsou opravdu hodně zlí, psychopati, lidé bez svědomí, lidé zabývající se temnou magií, kterou škodí druhým, mívají nejen v auře, ale dokonce uvnitř ve svém těle jakýsi velký kokon, který je napěchovaný astrálními příšerami! Je to strašně hnusné, odporné. A představte si, že to může v sobě mít třeba i žena, která vypadá jako nevinná lilie či atraktivní modelka se zářivým úsměvem, anebo milý gentleman! Toho jsem si všimla nejednou! Samozřejmě jsem jim to neřekla, to bych si pěkně naběhla! Koneckonců ti lidé si za to mohou sami, svým magickým působením si k sobě přivolali nejvyšší temnotu a dělají všechno pro to, aby se to zvětšovalo, nikoli aby to zmizelo. Takoví lidé jsou pak skoro sami jako démoni v lidském těle, ale v rouše beránčím. Umí napáchat hrozné zlo kolem sebe. Oni o těch svých kokonech s příšerami nevědí, ale jsou v nich, protože tito lidé přímo SPOLUPRACUJÍ S ĎÁBLEM, takže mají u sebe za tím účelem pomocníky z temného světa.

Pozn.: Tuhle jsem četla článek o tom, jak poznat psychopata (totiž vy, pokud jste běžní lidé bez mimosmyslových schopností, si asi těžko všimnete astrálního kokonu s příšerama v těle psychopata). Je velice těžké odhalit psychopata, průměrný pozorovatel by ho běžně pokládal za člověka mimořádně altruistického a milého. Jsou to chladnokrevní sociální dravci postrádající cit i svědomí, kteří využívají svého kouzla k tomu, aby získali od druhých, co si přejí. Neznají soucit, na druhých jim zbla nezáleží a emoce jen předstírají. Manipulují s námi aniž to postřehneme, a mění svou osobnost tak, aby nám ji představili přesně takovou, jaká by se nám podle jejich názoru mohla zamlouvat a nezřídka nás zpočátku až přehnaně velebí a chválí. Pokud chtějí, dokážou nás postupně dostat až na pokraj paranoi. Rádi vyvolávají v druhých pocit špatného svědomí a reagují tak paradoxně, že postupně už nevíme, co od nich čekat, protože jednou nás vynášejí do nebes a podruhé si vedle nich připadáme si jako hlupáci. Umí výborně v druhých vyvolat soucit a pocit, že oni jsou oběti osudu. Mívají velké charizma a často i duchovní sílu. Člověk musí mít silnou intuici a radary, aby je rozeznal. A pokud ovládají magii a něco jim na nás vadí – například to, že se nám daří a jsme úspěšní, tak bůh s námi – pokud si je pustíme příliš k tělu!

Běžný člověk nemusí mít z duchů strach

Co se týká přivtělených duchů, astrálních parazitů a démonů i kokonů s příšerama, můžu vás uklidnit, že pokud jste běžným člověkem, který tak nějak žije normálně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nemáte žádné vážné zdravotní potíže, neutrpěli jste v životě žádné větší trauma, nelítáte duchem mimo, nejste zlomyslní a tak, neholdujete drogám ani alkoholu, nezabýváte se léčitelstvím ani duchařením ani nepoužíváte kyvadlo (na kyvadlo se strašně rádi chytají a dávají zavádějící odpovědi, které ve vás probouzí další zvědavost, aby se u vás mohli zaháčkovat), tak se nemusíte bát, že by se k vám přivtělil nějaký duch nebo astrální parazit. U normálních a vcelku zdavých lidí s dobrými charakterovými vlastnostmi, je přivtělenec naprostou vzácností, nejste pro něj prostě zajímaví. Z velké části to záleží na vás, vašem charakteru a vašich myšlenkách, kterými se zabýváte. Oni potřebují potravu v podobě duchovní energie a negativních emocí, takže destruktivního člověka nebo se sklony k sebedestrukci. Ty se ve vás buď snaží vyvolat když se předtím k vám nějak vloudí ve chvíli, kdy máte oslabenou auru (po vážné nemoci, drogách, prožitém šoku, dlouhodém duševním přetěžování, apod.), jako třeba ke mně, anebo je ve vás nemusejí vůbec vyvolávat – když jste záštiplní, zlí, nelítostní, závistiví, nenávistní, chorobně žárliví, pyšní, tak tyto emoce jim bohatě jako potrava stačí, akorát se budou snažit je ve vás ještě víc posílit. Jim je jedno, jestli jste destruktivní nebo sebedestruktivní, jestli máte deprese nebo zkažený charakter. Obojí je pro ně kvalitní obživa, ze které na vás parazitují. Zlí lidé bohužel o svém parazitovi nemají většinou ani páru, zatímco lidé, kteří k parazitovi přišli jako slepý k houslím, nevinně, mívají mnohem horší psychické potíže, protože parazit se živí negativními pocity a emocemi. A hodný člověk mu neposkytne žrádlo v podobě nenávisti, závisti, zloby apod., a tak v něm musí parazit vzbudit jiné negativní pocity, na které dotyčný uslyší – například strach, úzkost, deprese, sociální fóbie, apod. O to to mají tzv. „hodní“ lidé těžší. Na druhou stranu takových pocitů se každý chce zbavit, zatímco zlý člověk se svých špatných vlastností většinou zbavit ani nechce, a tak hodný člověk má mnohem větší šanci zbavit se nevítaného příživníka ze své aury než ten zlý.

Hodní duchové

Hodný duch se někdy přivtělí k někomu, koho nechce opustit, anebo k někomu, kdo příliš lpí na mrtvém člověku a nechce, aby odešel. Nebo když člověk za života někomu milovanému něco slíbil, nestihl to splnit a umřel, tak mu ten slib brání odejít. Milovaný pozůstalý může taky duchovi dát nějaký úkol – třeba žena dá svému zesnulému muži úkol, aby hlídal jejich děti, když odejde na nákup. Samozřejmě, že vůbec třeba netuší, že duch jejího manžela tam s nimi v místnosti opravdu je a plní úkol, který mu dala, a to mu brání odejít. Takové věci se však stávají spíš výjimečně, ale setkala jsem se s tím. Takové hodné duchy, kteří jsou k někomu buď přivtělení, anebo bydlí s rodinou v místnosti, odvádím úplně jinak než zlé duchy. Poznám, jaký duch je, podle jeho energie. Některý duch má krásnou energii. Takové duchy odvádím něžně a vysvětluji jim, že by měli odejít do nebe, kde na ně čekají jejich blízcí, kteří umřeli před ním. Takového ducha to brzdí na jeho cestě, když se zdržuje stále u země. A potřebuje, aby se s ním rozloučili i jeho blízcí na zemi, kvůli kterým tady je, a propustili ho, aby mohl v klidu odejít. Zrovna nedávno jsem odváděla laskavého ducha pradědečka jedné 3-leté holčičky, která si s ním povídala a „vařila“ mu jídla a tak. Volala mi její babička a zjistily jsme, že to je duch jejího tatínka, který umřel, když jí bylo 10 let a ona se s ním nedokázala rozloučit. Byla to pro ní strašná rána tenkrát. Duch tatínka byl od jejích 10 let až do jejích téměř 60 let stále při ní. A ta její vnučka ho vnímala když byla u nich na chalupě a povídala si s ním. Tohle zrovna bylo moc krásné a dojemné loučení a odvádění krásného ducha.

To vždycky vytvořím bílý sloup světla jako koridor do nebe pro toho ducha a pomodlím se. (dělám to většinou na dálku) Když do světla duch vstoupí, světlo se ještě více rozzáří a duše vylétne vzhůru. Jakmile se dostane nahoru, vždycky mi poděkuje. Ne, nic neslyším, ale vnímám její vděčnost a radost, a to tak silně, že mi pokaždé začnou téct dojetím slzy a mám stejnou radost, jako ta duše. Dívám se k nebi a mám pocit, že tam tu duši vidím ve světle, celou šťastnou a rozesmátou. Tím, že duše člověka odejde do nebe, se změní okamžitě její vnímání z běžného pozemského na rozšířené a ona vidí všechny souvislosti a může pokračovat na své cestě, zatímco pobývání u země ji brzdí ve vývoji a duše tady „přešlapuje“ na místě. Když ale odvádím zlého ducha, tak se s ním takhle nepářu, toho prostě do toho sloupu světla nastrkám a jednám s ním rázně, protože jeho záměrem je tady škodit, parazitovat a správně tady nemá být, škodí tím druhým i sám sobě. S takovými duchy někdy nebývá zrovna lehká práce 🙂

To, co tady píšu, neznamená, že když duše vašeho blízkého odejde do světla, že s vámi nebude nadále v kontaktu. Naopak!!! Zhůry s vámi může být ještě lépe v kontaktu než když se potuluje jako duch u země. Zhůry vám například může pomáhat. Já se domnívám, že nás i slyší, když na ni v duchu s láskou mluvíme směrem k nebi. Alespoň já mám takové zkušenosti s mojí zesnulou babičkou. Pokud nás přijde navštívit duše, která už odešla do světla, tak to není duch, to je očištěná šťastná duše, která se přišla podívat, jak to tady na zemi vedeme my, třeba nás může přijít na něco upozornit, protože z „výšky“ vidí víc a dál než my tady u země 🙂 Taková duše se na nás pouze přijde zhora podívat a zase hned odejde nahoru, nezdržuje se u země. Ovšem ta duše není nahoře donekonečna, časem se znovu inkarnuje na Zem nebo vyjímečně i jinam do vesmíru, takže asi nemá smysl povídat si s ní donekonečna a spoléhat na ni stále. Ale ne každá duše se hned dostane do nebe. Některá musí před tím ještě projít procesem očištění, pokud nemá čisté svědomí.

Ovšem pokud člověk za života páchal hodně ošklivé činy, tak po smrti, když duše odchází na druhý břeh, nemá krásné pocity. Naopak se cítí hrozně, protože v tomto rozšířeném stavu vědomí si náhle uvědomí všechny své činy a i jejich dopad v širších souvislostech – v tom, co vlastně způsobovala nejen druhým, ale i sama sobě, i to, že dar života vlastně promarnila. Někdy je to zdrcující, co duše v takové situaci po smrti prožívá. Za to si ale může sama, byl to její život a její vlastní činy, co zde páchala za života, a to, co s tím udělala, to je její zodpovědnost, takže je to tak spravedlivé.

________________

Abyste si teď nemysleli, že se od rána do večera zabývám odváděním duchů a démonů. Tak to zas ne 🙂 Potulných duchů je spousta a pokud mě někdo přímo nepožádá o pomoc, tak se jimi nezabývám. Dělám to tehdy, když jsou duchové buď někomu živému na obtíž a ten mě požádá o pomoc, nebo když za mnou přijde člověk, že za ním duch přišel sám, anebo když si přijdou duchové sami pro pomoc ke mně. Jinak není živým radno se cpát se svými záměry do světa mrtvých a jakkoli do něj zasahovat. Takže jen ze zvědavosti vám nic zjišťovat nebudu. Pokud však u vás doma straší, anebo máte divné myšlenky a pocity, anebo si vaše dítko s někým povídá, může to být duch, a v takovém případě mě můžete oslovit a požádat o pomoc, protože v takovém případě o sobě dává duch vědět, ať už příjemným nebo nepříjemným způsobem, a to už je pak povoleno s tím něco udělat.

Ale mluvit s duchy neumím – tím mám na mysli předávat vám od nich nějaké vzkazy. Teda alespoň ne „na povel“. Jen jednou se mi stalo, když jsem jedné paní dělala kraniosakrální terapii a ona ležela na mém masážním stole, tak jsem vnímala, že jí dva její zesnulí příbuzní (strýc a teta) posílají skrze mne vzkaz, aby se nebála rozhodnutí, které se bojí udělat, že to bude dobré. Já jsem netušila, o jaké rozhodnutí jde, ale vzkaz jsem jí prostě vyřídila. Ona se udivila, protože to nečekala, ale pak mi řekla, že děkuje a že moc dobře ví, o jaké rozhodnutí jde. Vypadala, že ji to moc potěšilo. To byla ale náhoda, pak už se mi nic podobného nikdy nestalo. Teda nestalo, pokud nepočítám situace, kdy za mnou dřív přicházela z nebe moje babička, která mě vždycky konejšila v těžkých chvílích. Vždycky se mi totiž zjevila jako bílé světlo před spaním, a to těsně před tím, než se mi stalo záhy nato něco dost ošklivého a jakoby mi řekla, že je se mnou, že situaci sleduje zhůry, abych byla silná, že to zvládnu. Už za mnou hodně dlouho nebyla, tak mě napadlo, že se možná už někde znovu narodila. To ale nebyl zbloudilý duch, přišla z nebe v podobě láskyplného světla a zase odešla.

Duchařina je jen malá část mojí práce. Hlavní profesní činnost, kterou se zabývám, je kraniosakrální terapie a pořádání kurzů KST a práce s energií.

Geopatogenní a psychogenní zóny

Psychogenní zóny jsou místa, kde se stala nějaká tragédie. Kde někdo tragicky zemřel nebo byl mučen, psychicky týrán, dlouho umíral na těžkou nemoc nebo kde se lidé nenávidí a hážou na sebe velice negativní emoce. Pak se v těch místech shromažďuje velmi negativní těžká energie, která má velice špatný vliv nejen na zdraví, ale i na pohodu těch, kteří v tom místě pobývají.

Tyto psychogenní zóny se mi zatím podařilo odstranit vždy, když mě o to někdo požádal. Pokud se tam však budou k sobě lidé nadále chovat příšerně, utvoří se tam tato energie zase. Někdy je potřeba, například ve dvojdomku, kde jedna rodina háže špínu na druhou rodinu a nenávidí ji, udělat energetickou stěnu, skrz kterou se jejich negativita nedostane a odrazí se zpět, aby ti druzí lidé měli doma klid.

_____________

Geopatogenní (jinak také patogenní) zóna je něco jiného. To je místo nebo pás, kudy prochází elektromagnetická energie vyzařovaná ze země, která má negativní účinek na zdraví a vitalitu, pokud se člověk v takovém místě často zdržuje – například když tam má umístěnou postel, židli k psacímu stolu, anebo pohovku, kde často odpočívá. Přitom vůbec nezáleží na tom, zda tomu člověk věří nebo ne, negativní účinek na člověka to má v obou případech.

Tyto geopatogenní zóny lze pouze odklonit, někdy však pouze dočasně, a proto je někdy lepší přestěhovat nábytek. Kromě toho různé rušičky geopatogenních zón mohou škodit stejně jako samotná geopatogenní zóna. Říká se, že matrace z koňských žíní, umístěná pod postel, kde je patogenní zóna, tuto zónu odruší. To je sice pravda, ale toto se děje jen do určité vzdálenosti od matrace, takže má většinou jen malý význam.

Tyto geopatogenní zóny umím odklonit do míst, kde neškodí, třeba těsně ke zdi, kde není zrovna postel či pohovka. Umím je odklonit i na dálku, když znám adresu, eventuálně když mi klient zašle foto místností bytu. Tento úkon pro ně není vůbec nic složitého.

Někdy je dobré, když se nastěhujete do domu či bytu, jehož historii buď neznáte, anebo je pochybná, nechat ho předtím energeticky vyčistit.

Item added to cart.
0 items -